logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Tematický seminár pre obce

Dňa 15.12.2009 uskutočnilo RP NSRV pre Trenčiansky kraj v Nemšovej aktivitu Tematický seminár pre obce zameraný na implementáciu projektov PRV SR 2007-2013 v obciach mimo pólov rastu. Seminár bol určený pre zástupcov úspešných žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v opatreniach 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Podujatie sa uskutočnilo v plánovanom termíne. Seminára sa zúčastnilo 28 účastníkov, najmä z radov starostov obcí. Lektorsky uvedenú aktivitu zabezpečovali pán Ing. Peter Ježo a Ing. Marek Halčín, obaja z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava. Účastníci sa počas seminára dozvedeli aktuálne informácie súvisiace s implementáciou projektov, predovšetkým s finančným riadením projektov, zmluvnými podmienkami a podávaním žiadostí o platbu. Lektori po svojich prezentáciách kvalifikovane odpovedali na praktické otázky účastníkov, ktoré priamo súviseli s prednášanými témami.

Záver: Tematický seminár uskutočnený RP NSRV pre Trenčiansky kraj uviedol možnosti riešenia problémov súvisiacich s implementáciou projektov v opatreniach 3.4.1 a 3.4.2., a zlepšil vzájomnú komunikáciu beneficientov z radov zástupcov obcí navzájom a tiež so zástupcami Pôdohospodárskej platobnej agentúry a RP NSRV pre Trenčiansky kraj.

Fotogaléria