logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Čo je NSRV SR

 

Hlavné úlohy

Na základe Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), čl. 68 má každý členský štát povinnosť zriadiť národnú sieť rozvoja vidieka (ďalej ako NSRV), ktorá bude zoskupovať organizácie a orgány správy zapojené do rozvoja vidieka. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 definuje v kapitole 16.2. štruktúru NSRV a Jednotky NSRV ako výkonného prvku siete, pričom funkciu Jednotky NSRV vykonáva Agentúra pre rozvoj vidieka. Jednotka siete – centrála je začlenená v štruktúre Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre, ako samostatné Oddelenie Národnej siete rozvoja vidieka.

Väčšina tímu NSRV je decentralizovaná a jednotlivé regionálne pracoviská pôsobia v regiónoch Slovenska, kde sú lokalizované v rámci existujúcich organizácií zameraných na rozvoj vidieka, pričom je reflektovaná požiadavka na využívanie existujúcich štruktúr a kapacít. Regionálne pracoviská boli vybrané na základe výberového konania vyhláseného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Činnosti

Činnosti NSRV sú zadefinované v kapitole 16.2. Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a vychádzajú  z nasledovných kategórií:

  •  zhromažďovať, analyzovať a šíriť dáta o opatreniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka SR;
  • sledovať a monitorovať údaje v oblasti rozvoja vidieka;
  • poskytovať informácie v oblasti rozvoja vidieka pre verejnosť a potreby Európskej siete pre rozvoj vidieka prostredníctvom informačných bulletinov, príručiek, internetových stránok a pod.;
  • zabezpečovať školenia, semináre a výmenu skúseností s implementáciou programu rozvoja vidieka;
  • pripravovať vzdelávacie programy pre miestne akčné skupiny v procese formovania;
  • podporovať národnú a nadnárodnú spoluprácu formou konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, študijných a výmenných návštev a pod.;
  • slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych partnerov;
  • zabezpečovať pravidelné stretnutia tímu NSRV;
  • poskytovať spätnú väzbu riadiacej autorite a iným štátnym inštitúciám a zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka (MPRV SR, MH SR, atď.).

Štruktúra siete

Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV) má centrálnu kanceláriu – Jednotku NSRV v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Regionálne pracoviská NSRV pôsobia v 7 regiónoch Slovenska – v nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom, košickom a spoločné pracovisko pre trnavský a bratislavský región.

Štruktúra siete

Dokumenty na stiahnutie