logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Školenie pre manažérov MAS. Donovaly 6. - 9.9.2011

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zrealizovala v termíne 6. – 9.9.2011 školenie pre manažérov MAS zamerané na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 (ďalej len „ŽoNFP (projekt)“).
Cieľom školenia bolo poskytnúť manažérom MAS ucelené informácie o problematike hodnotenia ŽoNFP (projektov). Školenie bolo rozdelené do 5 blokov:
Blok I.
-   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 (ŽoNFP (projekt))
-   Náležitosti Výzvy na implementáciu stratégie, Dodatkov k usmerneniu
-   Súlad Výzvy na implementáciu stratégie, Dodatku k usmerneniu a ISRÚ
-  Vyhlásenie o nestrannosti, vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov, vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií  
-   Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov) MAS)
-   Náležitosti ŽoNFP (projektu)
-   Formálna kontrola kompletnosti ŽoNFP (projektu)- manažéri MAS
-   Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov) vykonaná Výberovou komisiou
 
Blok II.
-  Vyradenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie (zo strany MAS a PPA)
-   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4
-   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4
 
Blok III.
-   Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb
 
Blok IV.
-   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam implementované prostredníctvom osi 4
-   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4
-   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.2 Podpora činnosti vidieckeho cestovného ruchu implementované prostredníctvom osi 4, časť A a 3.2 B Podpora činnosti vidieckeho cestovného ruchu implementované prostredníctvom osi 4, časť B
Blok V.
-   Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
 
Školenia sa zúčastnili zástupcovia z 27 schválených miestnych akčných skupín (MAS) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytnuté informácie manažéri MAS budú využívať v rámci hodnotenia a výberu ŽoNFP konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.  

Fotografie zo školenia si môžete prezrieť v našej fotogalérii.
 

Fotogaléria

Záber na účastníkov školenia
Záber na účastníkov školenia 2
Časť lektorského zabezpečenia
Prednáška k administratívnej kontrole

Prednáška k verejnému obstarávaniu
Lektorské zabezpečenie z MPRV SR