logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 3/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Aktualizáciou výzvy sa:

  • predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 02.10.2015.
  • upravil  text uvedený v bode 2.5.2. Výberové kritériá, druhá odrážka na strane 8 nasledovne:

„Formálne uznanie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade),  že sa stala prírodná katastrofa.“

  • doplnil bod 2.6.3. v časti 2.6. Spôsob financovania na strane15 nasledovne:

„Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.“

  • aktualizoval sa formulár ŽoNFP.