logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Centrálna jednotka NSRV

 

Základné údaje

Centrálna kancelária Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) – Jednotka NSRV je zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Na Jednotke NSRV pracujú pracovníci, ktorých hlavnými úlohami je realizácia celonárodných aktivít, ako sú web stránka NSRV, národné konferencie, národné semináre pre LEADER, zber a propagácia príkladov dobrej praxe, koordinácia aktivít na regionálnej úrovni, podpora pri príprave a realizácii projektov spolupráce v rámci Osi 4 Leader, vydávanie publikácií, zber a poskytovanie informácií o realizácii PRV SR 2007-2013, propagácia NSRV a jej aktivít, styk s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka.

Činnosť

Ročný pracovný program aktivít Národnej siete rozvoja vidieka na rok 2014 bol schválený Rozhodovacím výborom pre operácie technickej pomoci v decembri 2013. Centrálna jednotka NSRV sa bude v roku 2014 venovať hlavne koordinácii aktivít plánovaných a realizovaných na regionálnej úrovni, udržiavaniu kontaktov s členmi NSRV, rozširovaniu počtu členov, distribúciu aktuálnych informácií o rozvoji vidieka, prenos informácií z úrovne Európskej siete rozvoja vidieka, Riadiaceho orgánu PRV SR 2007-2013, zabezpečovaniu spätnej väzby, výmenu skúseností, podporu nadväzovania kontaktov pre národnú a nadnárodnú spoluprácu, zber a prezentáciu príkladov dobrej praxe v procese implementácie PRV SR 2007-2013 tak na národnej ako aj na regionálnej úrovni prostredníctvom rôznych informačných kanálov (tlačoviny, výstavy, médiá), hodnotenie miestnych akčných skupín v SR, zber informácií potrebných k hodnoteniu Programu, vypracovanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO, resp. ENRD. V roku 2014 bude dôležitou súčasťou aktivít NSRV na centrálnej úrovni podpora prenosu informácií o budúcnosti SPP a rozvoja vidieka na Slovensku a v EÚ (vytváranie priestoru pre diskusie zainteresovaných aktérov, realizácia analýz a zberu údajov o rozvoji vidieka so zameraním na nové programovacie obdobie).

Aktivity na centrálnej úrovni sú rozdelené do 4 základných kategórií, ktoré zahŕňajú čiastkové aktivity:

1. Vzdelávacie a informačné aktivity

 • Vzdelávacie a informačné aktivity na centrálnej úrovni

2. Národná a nadnárodná spolupráca

 • Národná a nadnárodná spolupráca na centrálnej úrovni
 • Účasť na zasadnutiach Európskej siete rozvoja vidieka, koordinačného výboru Európskej siete rozvoja vidieka a podvýboru pre LEADER
 • Účasť na medzinárodných konferenciách
 • Stretnutia tímu

3. Propagácia NSRV

 • Údržba web stránky
 • Propagačné predmety
 • Účasť na výstavách
 • Tlačoviny
 • Propagácia prostredníctvom médií (rozhlas, TV)
   

4. Zber a poskytovanie informácií

Zrealizovaná činnosť

Kontakty

NSRV SR – centrálna jednotka
Akademická 4
949 01 Nitra

Manažér NSRV SR
Ing. Vladimír Vnuk
Tel. kontakt: 037 / 7336402, 0915 700 908
e-mail: vnuk@arvi.sk

Koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka SR
Mgr. Vladimíra Gudábová

Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 701 076
e-mail: arvi@arvi.sk

Finančný manažér NSRV SR
Ing. Mária Šeptáková
Tel.kontakt: 037 / 7336402,  0905 409 782
e-mail: septakova@arvi.sk

Manažér kancelárie NSRV SR, registrácia projektov do NSRV SR
Ing. Ingrid Gogorová
Tel.kontakt: 037 / 7336402,  0905 829 988
e-mail: gogorova@arvi.sk

Manažér aktivít Centrálnej jednotky NSRV SR
PaedDr. Katarína Skalická, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0917 855 092
e-mail: skalicka@arvi.sk

Manažér kancelárie NSRV SR
Ing. Karin Balážiová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0907 983 382
e-mail: balaziova@arvi.sk

Koordinátor pre Miestne akčné skupiny
Mgr. Lenka Lacinová

Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 290 667
e-mail: lacinova@arvi.sk