logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Často kladené otázky

 

Čo je Národná sieť rozvoja vidieka?

Národná sieť rozvoja vidieka je súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Bola zriadená na základe Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Aké sú hlavné úlohy NSRV?

Národná sieť rozvoja vidieka má za úlohu spájať všetkých aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zapojení do realizácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, alebo sa podieľajú na rozvoji vidieka. NSRV bude slúžiť na výmenu informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej praxe, podporu miestnych akčných skupín, podporu spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni. Hlavné úlohy NSRV sú v PRV SR 2007-2013 definované nasledovne:

  • zhromažďovanie, analýza a šírenie informácií o opatreniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka SR;
  • sledovanie a monitorovanie údajov v oblasti rozvoja vidieka;
  • poskytovanie informácií v oblasti rozvoja vidieka pre verejnosť a potreby Európskej siete pre rozvoj vidieka prostredníctvom informačných bulletinov, príručiek, internetových stránok a pod.;
  • zabezpečovanie školení, seminárov a výmeny skúseností s implementáciou programu rozvoja vidieka;
  • príprava vzdelávacích programov pre miestne akčné skupiny v procese formovania;
  • podpora národnej a nadnárodnej spolupráce formou konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, študijných a výmenných návštev a pod.;
  • kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych partnerov;
  • poskytovanie spätnej väzby riadiacej autorite a iným štátnym inštitúciám a zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka.

Kde nájdete pracoviská NSRV?

Štruktúra NSRV pozostáva z Centrálnej jednotky NSRV, ktorá je zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre a 7 regionálnych pracovísk v jednotlivých krajoch SR (spoločné pracovisko pre kraje Bratislava a Trnava). Adresy a kontakty nájdete v sekcii Kontakty.

Prečo sa stať členom NSRV?

Informácie a aktivity poskytované NSRV sú prístupné a otvorené pre všetkých záujemcov. Registrovaní členovia NSRV budú dostávať informácie na svoje e-mailové adresy o novinkách a pripravovaných aktivitách z oblastí, ktoré ich zaujímajú, budú oslovovaní pri dotazníkoch a prieskumoch, budú mať možnosť vyjadriť svoje názory k aktivitám siete a pod. V prípade záujmu budú dostávať Spravodajcu NSRV (štvrťročný informačný materiál) v tlačenej forme poštou na svoju adresu.

Kto sa môže prihlásiť za člena NSRV?

Za člena NSRV sa môžu prihlásiť organizácie, firmy, obce, zduženia, jednotlivci, ktorí sú aktívni v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Členstvo je bezplatné.

Ako sa stať členom NSRV?

Vyplnením prihlášky, ktorú je možno získať na Centrálnej jednotke NSRV v Nitre, alebo od niektorého z regionálnych pracovníkov NSRV, poštou, prípadne vyplnením formulára, ktorý nájdete v pravom stĺpci na tejto web stránke a zašlete e-mailom alebo poštou na centrálnu kanceláriu NSRV alebo na príslušné regionálne pracovisko.